Vedtægter2018-06-02T17:26:03+00:00

Vedtægter for Semerkand Ungdom

§1 Navn
Foreningens navn er Semerkand Ungdom.

§2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er Ishøj kommune.

§3 Formål
Foreningen Semerkand Ungdom har til formål at forberede de unge til at tage et medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Derfor skal foreningen Semerkand Ungdom være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Foreningen Semerkand Ungdoms grundlag bygger på sufismens idealer. Semerkand Ungdoms baggrund og ideologi er dybt rodfæstet i Sufismen. Sufisme er en spirituel vej som sætter fred, kærlighed og sameksistens i centrum. Dette fordrer, at den enkelte bruger sig selv som redskab til at blive et tolerant, forstående og kærligt menneske. Sufismen vægter, at vi som mennesker respekterer alt levende for at kunne elske det, som Gud har skabt.

Alle der kan tilslutte sig foreningens idealer er velkomne i Semerkand Ungdom. Det skal dog nævnes, at sufismen har sit udspring i Islam.

Foreningens delmål er at få de unge væk fra gader og stræder, hvor de af mangel på viden om samfundets diverse tilbud, såsom uddannelse og arbejdsmuligheder har marginaliseret sig mere og mere. Herunder forebyggelse af kriminalitet og misbrugsproblemer

Foreningens metode og teorier skal tage udgangspunkt i den systemiske tankegang, som er foreneligt med Sufismens lære – at mennesker udvikler og danner sig i de processer, der opstår som et resultat af anerkendelsen af færdigheder og sociale kompetencer. Idet formålet her er at opmuntre og engagere de unge til at søge videreuddannelse, således at de bidrager til det danske samfund på lige fod med alle andre.

§4 Medlemskab
Stk.1
Foreningen er åben for unge, uanset religion og etnisk oprindelse, hvor målgruppen er børn og unge under 30 år

Stk.2
Alle der ønsker at arbejde for foreningens formål jf. §3, kan optages som medlemmer. Medlemskab opnås som medlem af en lokalafdeling.

Stk.3
Et medlem over 16 år får fulde medlemsrettigheder.

Fulde medlemsrettigheder defineres som ret til at deltage i landsorganisationens eller lokalforeningens virke og aktiviteter, derudover indebærer fulde medlemsrettigheder stemmeret og valgbarhed til alle poster der er til valg enten i landsorganisationen eller lokalafdelingen.

Stk.4
Et medlem under 16 år kan blive repræsenteret i bestyrelsen af sin forælder/stedforælder/værge. Der skal indgives skriftligt samtykke herom fra forælder/stedforælder/værge. Et medlem der lader sig repræsentere får fulde medlemsrettigheder. En forælder/stedforælder/værge må kun repræsentere et medlem ad gangen.

Stk.4a
Repræsentantskab for medlemmet under 16 år forfalder automatisk når medlemmet er fyldt 16 år, herved indtræder medlemmet i alle poster som de lod sig repræsentere i indtil posterne er på valg igen.

Stk.5
Udmeldelse af Semerkand Ungdom kan ske ved skriftlig henvendelse til landsforeningen. Landsforeningen kan vælge at udmelde medlemmer der ikke har betalt kontingent, jf. §5. Udmeldelse af foreningen er ikke at betragte som eksklusion af foreningen, jf. §9.

§5 Kontingent
Stk.1
Foreningen opkræver kontingent én gang årligt. Kontingentsatserne for det efterfølgende regnskabsår fastsættes af landsmødet og opkræves af landsorganisationen.

Stk.1a
Kontingentopkrævning kan ske ved alle lovlige betalingsmetoder forudsat at betalingen er en selvstændig og personlig betaling. Medlemmet får herved fulde medlemsrettigheder, jf. §4.

Stk.1b
Selvstændig kontingentbetaling defineres som at medlemmet betaler et særskilt opkrævet kontingent, jf. §5 stk.1, for medlemskab, jf. §4. Betaling for al anden virke i lokalafdelingen, udover særskilt opkrævet kontingent betragtes ikke som betaling for kontingent.

Stk.1c
Personlig kontingentbetaling defineres som at medlemmet selv betaler. Medlemmets forældre, værge eller stedforældre kan uanset medlemmets alder betale for medlemmet, herved betragtes kontingentbetalingen også som personlig.

Stk.2
Lokalforeningerne er berettiget til sine medlemmers fulde kontingent, men er dog betinget af at lokalforeningen har valgt en kasserer samt har en bankkonto.

§6 Organisation og lokalforeninger
Stk.1
Semerkand Ungdom består af en landsforening og lokalforeninger.

Stk.2
Lokalforeninger agerer uafhængigt af landsforening.

Stk.3
Foreningens medlemmer organiseres i de af bestyrelsen godkendte lokalforeninger i overensstemmelse med de på landsmødet vedtagne lokalvedtægter.

§7 Landsmøde
Stk.1
Landsmødet er foreningens højeste myndighed.

Stk.2
Ordinært landsmøde afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 1/3 af medlemmerne har givet skriftligt ønske om dette skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinært landsmøde ved brev eller mail til medlemmerne med mindst 14 dages varsel. Sammen med indkaldelsen vedlægges en dagsorden med de punkter, der ønskes behandlet.

Stk.3
Indkaldelse til landsmødet sker ved brev eller mail til lokalafdelingerne med 3 ugers varsel med angivelse af tid, sted samt dagsorden. Forslag der ønskes behandlet på landsmødet skal indsendes til landsforeningen og være i hænde senest 2 uger før landsmødet afholdelse.

Stk.4
Mødeberettigede på landsmødet er alle medlemmer med fulde medlemsrettigheder, jf. §4.

Stemmeberettigede på landsmødet er de på lokalforeningen 2 til 5 valgte delegerede. Antallet af delegerede fra lokalforeningen afgøres på baggrund af lokalforeningens samlede antal medlemmer med fulde medlemsrettigheder det forgangne år.

< 30 medlemmer – 2 delegerede
31-75 medlemmer – 3 delegerede
76-150 medlemmer – 4 delegerede
150 < medlemmer – 5 delegerede

Stk.4a
De delegerede skal være medlemmer med fulde medlemsrettigheder, jf. §4.
Medlemmer der repræsenteres af forælder/stedforælder/værge jf. §4 opnår mødeberettigelse og kan vælges som delegerede af lokalforeningen.

Stk.5
Dagsorden for det ordinære landsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent og referent
  • Beretning, regnskab og budget fremlægges til godkendelse
  • Valg af bestyrelse og suppleanter
  • Valg af revisor og evt. suppleant
  • Indkomne forslag

Stk.5a
Dirigenten må ikke være medlem af landsorganisationens bestyrelse.

Stk.6
Landsmødets beslutninger træffes ved simpelt flertal. Det gælder dog ikke ved vedtægtsændringer se §12 eller hvis foreningen nedlægges se §13. Bestyrelsen og én revisor vælges for 1 år og genvalg kan finde sted.

Stk.6a
Der kan stemmes ved fuldmagt. Det udfyldte fuldmagtsblanket skal være landsforeningen i hænde senest på

§8 Bestyrelse
Stk.1
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand og kasserer ved et konstituerende bestyrelsesmøde som afholdes senest 14 dage efter landsmødet.

Stk.1a
Såfremt formanden ikke kan bestride posten som formand, går denne til næstformanden og dermed indtræder næstformanden som fungerende formand indtil næstkommende landsmøde.

Stk.1b
Såfremt næstformanden ikke kan bestride posten som fungerede formand, går denne til kassereren og dermed indtræder kassereren som fungerende formand indtil næstkommende landsmøde.

Stk.1c
Såfremt kassereren ikke kan bestride posten som fungerende formand, går denne til et medlem af bestyrelsen som dermed indtræder som fungerende formand indtil næstkommende landsmøde. Den fungerende formand vælges ved simpelt flertal mellem bestyrelsesmedlemmerne.

Stk.1d
Den fungerende formand varetager alle formandens forpligtelser indtil næstkommende landsmøde.

Stk.2
Bestyrelsen varetager foreningens krav udadtil og indadtil. Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med eventuelle ansattes virksomhed.

Stk.3
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes når formanden eller et flertal af bestyrelsens medlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§9 Eksklusion
Stk.1
Bestyrelsen kan med enstemmighed blandt de fremmødte stemmeberettigede ekskludere et medlem eller en lokalafdeling og dens tilhørende medlemmer, der arbejder imod foreningens formål.

Stk.2
Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for det førstkommende landsmøde, hvor det pågældende medlem eller repræsentanter for lokalafdeling kan deltage uden stemmeret under behandlingen af eksklusionssagen.

§10 Tegning og hæftelse
Stk.1
Bestyrelsen er tegningsberettiget og forpligter organisationen i alle forhold udadtil.

Stk.2
Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk.3
Organisationens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, jf. §8. Formand og kasserer er bemyndiget til at disponere over organisationens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter, tegne foreningen i økonomiske anliggender samt til at indgå kontrakter herom.

Formand og kasserer kan under denne bemyndigelse, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, videredelegere til udvalgte medlemmer af bestyrelsen eller ansatte, dog således at der altid tegnes mindst to i forening.

Stk.3a
Hvis den fungerende formand, jf. §8, er kassereren, da er kassereren (den fungerende formand) og et udvalgt medlem af bestyrelsen til at disponere over organisationens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter, tegne foreningen i økonomiske anliggender samt til at indgå kontrakter herom.

Stk.3b
Hvis den fungerende formand, jf. §8, er et medlem af bestyrelsen, da er bestyrelsesmedlemmet (den fungerende formand) og et udvalgt medlem af bestyrelsen til at disponere over organisationens formue, herunder til også at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter, tegne foreningen i økonomiske anliggender samt til at indgå kontrakter herom.

Stk.4
Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtigelser.

§11 Regnskab
Stk.1
Regnskabsåret følger kalenderåret med start 1.januar og afslutning 31.december.

Stk.2
Revision af regnskaber foretages af en på landsmødet valgt revisor.

§12 Ændring af vedtægter
Stk.1
Vedtægterne kan ændres på ethvert lovligt indkaldt landsmøde, hvor punktet er på dagsordenen.

Stk.2
Vedtægterne kan kun ændres, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget. Ændringer træder i kraft fra vedtagelsestidspunktet.

§13 Foreningens opløsning
Stk.1
Foreningen kan opløses på enhver lovlig indkaldt landsmøde, hvor punktet er på dagsordenen.

Stk.2
Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for opløsning.

Stk.3
Ved foreningens opløsning fordeles formuen efter landsmødets bestemmelser herom, skal anvendes i overensstemmelse med de i §3 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål og kan ikke tilfalde enkeltpersoner.

Nærværende vedtægter er vedtaget på Semerkand Ungdoms landsmøde 28.februar 2009.
Senest revideret på Semerkand Ungdoms landsmøde 10.november 2017.

Vi bestræber os på, at det altid er de seneste vedtægter der fremgår af denne side.
Vil du være sikker på altid at være opdateret og have de nyeste, da kan de kontakte os per mail.